Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
3D Modelavanie 3DM
3D Modelovanie 3DM
Anglický jazyk ANJ
Aplikované právo APP
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dejiny a teória reklamy DTR
Dejiny animovaného filmu DAF
Dejiny digitálnych médií DDM
Dejiny divadla DED
Dejiny dizajnu DDI
Dejiny dizajnu záhradnej architektúry DZA
Dejiny výtvarnej kultúry DVK
Digitálna animácia DGA
Dizajnérska prax DIP
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
Etická výchova ETV
Figurálne kreslenie FIK
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Chémia CHE
Informatika INF
Interiérová tvorba ITV
Intermediálna tvorba IMT
Klasická animácia KLA
Klauzúrne práce KLP
Konštrukcia odevov KOO
Konštrukcie v dizajne KOD
Kostýmová tvorba KST
Kresba KRE
Masmediálna komunikácia MSK
Matematika MAT
Modelovanie MOD
Modelovanie odevov MOO
Náboženská výchova NAB
Náuka o konštrukciách NAK
Náuka o materiáli NAM
Náuka o materiáloch NAM
Navrhovanie NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax OPR
Odborný anglický jazyk OAJ
Odevná tvorba ODT
Odevný dizajn ODD
PČOZ PČOZ
Písmo PIS
Počítačová grafika POG
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Praktické cvičenia PCV
Prax v digitálnej animácii PDA
Prax v klasickej animácii PKA
Projektový seminár PSE
Psychológia reklamy PSR
Reklamná tvorba RET
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Stratégia digitálnych produktov SDP
Súvislá prax SPR
Školská akcia ŠA
Technické kreslenie TEK
Technológia TEC
Telesná a športová výchova TŠV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Teória a vývoj fotografie TVF
Teória dizajnu TDI
Teória exteriérovej tvorby TET
Teória interiérovej tvorby TIT
Tradičné remeselné techniky TRE
Tvorba mockup demo TMD
Typografia TYP
Umelecká prax UPR
Umelecká prax digitálna UPD
Umelecká prax klasická UPK
Videotvorba VID
Vizuálna komunikácia VZK
Výtvarná príprava VYP
Základy programovacích jazykov CSS, HTML ZPJ
Základy záhradnej architektúry ZZA
Zvuková skladba ZVS

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola Trenčín
    Staničná 8, 911 05 Trenčín
  • +421 32 652 80 81
    +421 32 652 38 40

Fotogaléria